اگر قبلاً هرگز ورزش نکرده اید چگونه می توان شروع به تمرین کرد؟