این همه درد از یک زخم ریز؟ناگفته هایی از زخم دردناک شانکر