گیجی زمان غروب آفتاب

۲۰ آذر, ۱۳۹۹
بیحالی

میخوای بدونی چرا اواخر روز بیحالی و چطور باید با این مشکل مقابله کنی؟

اصطلاح گیجی هنگام غروب آفتاب به حالتی از آشفتگی گفته می شود که در اواخر بعد از ظهر اتفاق می افتد و در شب قرار دارد. […]