۱۷ آبان, ۱۳۹۹
قرص های ضد بارداری

موارد شکست قرص های ضد بارداری

۷ موردی که می تواند قرص های جلوگیری از بارداری را با شکست مواجه کند :   قرص متداول ترین روش جلوگیری از بارداری در ایالات […]