فاکتور های سن در ایروبیک

۲ فروردین, ۱۳۹۹
تاریخچه ایروبیک

تاریخچه ایروبیک

وقتی برای مدتی با شدت کم ورزش کنید، در واقع دارید ورزش ایروبیک انجام می‌دهید. ایروبیک یعنی انجام حرکات ورزشی دارای ریتم به مدت ۱۵ دقیقه […]