این علامت به ظاهر بی خطر می تواند نشانه ای از سرطان باشد