اگه دنبال یک غذای راحتی، خوراک دل مرغ بهترین انتخابه