فوت و فن های درست کردن باقالی پلو با ماهیچه به روش رستورانی